We are reusers

CSR

Trioplasts samhällsansvar

På Trioplast står hållbarhet och miljö högt upp på agendan. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att tänka långsiktigt genom exempelvis innovativ produktutveckling, men också om att tänka miljö och hållbarhet i det dagliga arbetet. Från den enskilda medarbetaren som släcker lampan på kontoret när arbetsdagen är slut till att utveckla klimatsmarta produkter och lösningar. Att minska vår energianvändning och våra utsläpp samtidigt som vi ökar råvaruåtervinningen är ett arbete som pågår hos oss varje dag. 

 

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2017

VI TÄNKER MILJÖ

På Trioplast tänker vi miljö i allt vi gör. Varje affärsområde, varje produktionsenhet och varje medarbetare bidrar med sin del för att minimera vår påverkan på miljön. Remove, Reduce och Reuse är ledorden som påminner oss om vårt dagliga miljöarbete.

Remove
Genom att använda förnyelsebart råmaterial vid produktionen av en produkt minskar vi vår miljöpåverkan betydligt. Därför är vi extra stolta över vår produkt Triogreen som består av just förnyelsebar råvara. Vi är ett av få företag i världen som kan erbjuda ett alternativ till den traditionella polyetenfilmen. Det är vi också stolta över.

Reduce
Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att optimera både materialanvändning, förpackningslösningar och transporter för att hålla nere vår gemensamma miljöpåverkan till ett minimum. Vi utvecklar tunnare och starkare produkter och använder mer och mer återvunnet material. Vi optimerar transporterna till och från oss genom att fylla bilarna. På så sätt tummar vi varken på kvalitet, funktion eller vår miljö. Det är att vara miljösmart.

Reuse
Vi gillar att återanvända. Därför återanvänder vi allt material i vår produktion som inte levereras till våra kunder. Vi nöjer oss inte enbart med att återvinna eget material, vi återvinner och återanvänder även material som vi köper in från externa leverantörer och kunder. Detta är vårt eget naturliga kretslopp.

Äkta cirkulär ekonomi – Trioplast fokuserar på återvinning

Med huvudkontor i Sverige, ligger Trioplast i en region av Europa som har en väl utvecklad infrastruktur för återvinning av olika material. Det finns en starkt återvinningskultur i de nordiska länderna, där de flesta av oss sorterar metall, plast, glas och andra fraktioner.

På Trioplast arbetar vi aktivt för att minska vår påverkan på miljön och har, bland annat, återvinning som en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Ett av de bästa exemplen på detta är vår Klimatsmarta bärkasse, som tillverkas av upp till 80% återvunnen plast.

Nedskräpning är ett stort problem i många länder
Framförallt är det tillväxtområden i världen, såsom Kina och Sydamerika, som har problem med stor nedskräpning. Men även delar av Europa, framförallt södra och östra Europa, uppvisar samma problematik. Viss del av skräpet är bärkassar av plast. Den höga förbrukningen kan förklaras med användandet av tunna plastkassar av dålig kvalitet som leder till ökad användning eftersom de lätt går sönder. Vidare deponeras plastkassar, och annat skräp, i stora deponianläggningar. Erosion av deponierna gör att plastkassarna kommer till ytan och bland annat blåser ut till havs där de bidrar till marin nedskräpning. Nedskräpningen och den höga förbrukningen av plastkassar fick EU att 2015 sätta ner foten och ställa krav på sina medlemsländer. Kravet var en minskning av förbrukningen av bärkassar av plast från 90 till 40 kassar per person och år i Europa till år 2025. Det är dock viktigt att förstå att vi inte har samma nedskräpningsproblem att relatera till här i Norden. Våra kassar är bättre och mer hållfasta än i södra Europa, och när vi använt kassen för inköp, ofta mer än en gång, använder vi den som soppåse. De påsar som vi inte använder som soppåsar slänger vi i återvinningsstationerna. Vad som däremot är en egentlig nordisk utmaning är hur vi kan få ner miljöbelastningen på våra kassar i form av minskat koldioxidavtryck. Det är här våra Klimatsmarta bärkassar av återvunnet material kommer in. Genom att använda upp till 80% återvunnet material minskar vi drastiskt vår miljöpåverkan. 

En stark återvinningskultur inom Trioplast – som växer
Den Klimatsmarta bärkassen är endast ett exempel på hur Trioplast kontinuerligt arbetar för att öka användandet av återvunnen plast i produkter. Även andra produkter använder återanvänd plast, och trenden är klart ökande. Av en total volym av c:a 200 000 ton plast som går genom fabrikerna, är mer än 25% återvunnen plast.

NÄRODLAD PLAST

En miljöhjälte inom räckhåll

Närodlad plast, grön plast eller klimatsmart plast. Kärt barn har många namn, men vad är det man egentligen talar om? Enkelt uttryckt kan man säga att närodlad plast, eller den gröna plasten, tillverkas av biomassa från skogen, eller med andra ord restprodukter som skogsbruket lämnar efter sig i form av grenar, toppar, bark och sågspån. 

Bakom genombrottet att omvandla skogsråvara till bioplast ligger ett långt och intensivt forskningsarbete på ett företag som heter SEKAB. Man hittar dem lämpligt nog på Europas främsta bioraffinaderi som har skogsråvara som bas. Bioraffinaderiet ligger i Domsjö utanför  Örnsköldsvik i Sverige och på SEKABS demonstrationsanläggning Biorefinery Demo Plant har forskningen kombinerats med testkörningar som har lett fram till utvecklandet av den nya tekniken.

När det gäller närodlad plast hade mycket sin början redan 2014. Det var nämligen då som Sekab startade projektet ”Närodlad plast” och inledde ett nära samarbete med Trioplast, Sveaskog, Södra, Borealis, Tetrapak, Norgesgruppen, Polarbröd och ICA.  Målet är att tillsammans skapa en värdekedja hela vägen från skogen till färdiga produkter som exempelvis bärkassar, mjölkförpackningar och blöjor. 

Idag finns både kunskap och teknik på plats, men dock ännu finns ingen industriell produktion av plast som har sitt ursprung i skogen. Trioplast, SEKAB och de andra intressenterna arbetar nu vidare med att föra pilotprojektet till nästa fas, en fullskalig produktionsanläggning, där första steget är att hitta finansiärer till delar av, eller hela, projektet. 

Fördelarna med en omställning till biobaserad plast är många – inte minst ur ett miljöperspektiv. Undersökningar visar att koldioxidbelastningar från befintliga Bio-Polyetenleverantörer är mindre jämförelse med fossil plast. Det är bra, men kommer vi igång med produktionen av cellulosabaserad plast kommer vi troligtvis minska koldioxidbelastningen ännu mer.

TRIOGREEN

Triogreen är vårt varumärke för de produkter som vi tillsammans med kund väljer att tillverka av grön polyeten. Den stora fördelen med att använda Triogreen är att vi får en minskad inverkan på vår miljö genom lägre förbrukning av CO2Eftersom grön polyeten och fossil polyeten har samma egenskaper kan vi tillverka alla typer av filmer och produkter under namnet Triogreen. 

Alla produkter som tidigare har kunnat fås i traditionell polyeten d.v.s. fossil polyeten kan fås i Triogreen, dvs tillverkade av grön polyeten. Det unika med Triogreen är att slutprodukten har exakt samma goda egenskaper som vanlig polyeten.

X

Triogreen

TRIOPLAST GÅR ÖVER TILL FÖRNYBAR ENERGI

Trioplast har, som en del av målet att ständigt minska påverkan på miljö, delvis övergått till förnybar energi i bolagets produktionsenheter. Då konvertering av plastprodukter är en relativt energikrävande verksamhet får övergången en stor positiv påverkan på miljön. Övergången till koldioxidfri energi reducerar Trioplastgruppens utsläpp med 35,000 MT CO2 per år.

Utöver det faktum att Trioplast direkt minskar sin miljöpåverkan genom att aktivt val välja energi från förnybara källor, är vi stolta att vi därmed bidrar till utveckling och utbyggnad av förnybar energi, vilket i sin tur ger en stor vinst för miljön.

I och med beslutet använder Trioplast nu energi som naturligt förnyas. Till dessa räknas vindkraft, solkraft som hämtas från solens strålning och vattenkraft som fylls på naturligt via kretsloppet. Den förnybara energin tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt eftersom de inte är förknippade med höga koldioxidutsläpp.

FN GLOBAL COMPACT

Trioplast är med i världens största hållbarhetsinitiativ – Förenta Nationernas Global Compact program

Syftet med initiativet är att skapa och främja utvecklingen internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. Arbetet i initiativet är uppbyggt kring tio principer, där nu Trioplast kommer arbeta än hårdare med aktiviteter:

  • Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
  • Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
  • Företagen ombeds att upprätthålla (“uphold”) föreningsfrihet och ett faktiskt (“effective”) erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
  • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
  • Faktiskt (“effective”) avskaffande av barnarbete.
  • Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
  • Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
  • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
  • Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.